Vårt miljöarbete

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.
All användning av fysiska resurser innebär miljöpåverkan. Därför ska miljöaspekterna vägas in vid varje beslut som innebär nyttjande av fysiska resurser. Presentationsdata i Sverige AB ska därför driva ett aktivt miljöarbete i alla delar av verksamheten.

industrispår natur

Miljöarbetet syftar till att Presentationsdata bidrar till ett bärkraftigt samhälle. Det är vår övertygelse att denna utveckling är nödvändig för en långsiktig konkurrenskraft och gör vårt företag till en attraktivare leverantör och samarbetspartner – idag och i framtiden. Detta arbete bedrivs bland annat utifrån nedanstående punkter:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi ska hushålla med naturresurser, energi och successivt övergå till användning av förnyelsebara resurser i vår verksamhet. Detta gäller både på kontoret och i vår distributionsverksamhet.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
  • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.